Wydarzenia

1 stycznia 2015 roku, w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju, papież Franciszek stwierdził między innymi: „Państwa powinny czuwać, aby ich ustawodawstwo krajowe w zakresie imigracji, pracy, adopcji, przenoszenia firm i komercjalizacji towarów wyprodukowanych metodą wyzysku pracowników rzeczywiście szanowały godność osoby. Konieczne są sprawiedliwe ustawy, których centrum stanowi osoba ludzka, broniące jej podstawowych praw i przywracające je, jeśli zostały naruszone, rehabilitujące tych, którzy są ofiarami, i zapewniające im nietykalność, a także skuteczne mechanizmy kontroli poprawnego stosowania tych norm, uniemożliwiającego korupcję i bezkarność. Konieczne jest również uznanie roli kobiety w społeczeństwie, poprzez działania także na płaszczyźnie kulturowej oraz komunikacji społecznej, by uzyskać pożądane rezultaty”.

12 sierpnia 2014 roku Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego skrytykowała zbrodnicze działania Państwa Islamskiego w Iraku. Podkreśliła z mocą, że nic „nie usprawiedliwia takiego barbarzyństwa, a już na pewno nie religia” i że stanowi ono najpoważniejszy grzech przeciwko ludzkości i przeciwko Bogu. Wezwała muzułmańskich zwierzchników religijnych do odważnego, jednogłośnego i jednoznacznego potępienia zbrodni i odwoływania się do religii dla ich usprawiedliwienia.

W dniach 14 do 18 sierpnia 2014 roku papież Franciszek złożył wizytę w Korei Południowej. Objęła  ona pięć miast: Daejeon, Seul, Salmoe, Kkottongnae i Haemi. W trakcie wizyty Papież wziął udział w obchodach VI Dnia Młodzieży Azji oraz beatyfikował Pawła Yun Ji-chung i 123 towarzyszy zamordowanych w Korei z nienawiści do wiary w latach 1791-1888.

21 września jedenaście godzin trwała wizyta papieża Franciszka w Albanii. Na Uniwersytecie Katolickim Matki Bożej Dobrej Rady Franciszek spotkał się ze zwierzchnikami innych religii i wyznań chrześcijańskich Albanii, zaś w katedrze przewodniczył Nieszporom z udziałem kapłanów, osób konsekrowanych, seminarzystów i przedstawicieli świeckich ruchów kościelnych. Na zakończenie swojej wizyty, w kościele ośrodka Betania, spotkał się z dziećmi i przedstawicielami podopiecznych innych ośrodków charytatywnych.

Powstała komisja ds. reformy kanonicznego procesu małżeńskiego. Ma ona przygotować propozycję uproszczenia jego procedur i usprawnienia, przy jednoczesnym zachowaniu zasady nierozerwalności małżeństwa. Przewodniczącym jej został dziekan Roty Rzymskiej, ks. prał. Pio Vito Pinto.

Przemawiając 30 września w Nowym Jorku na 69 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin wezwał do wzmocnienia Organizacji Narodów Zjednoczonych, tak by była w stanie wspierać i zachowywać pokój. Wymieniając konflikty w Iraku, Syrii i na Ukrainie kard. Pietro Parolin uznał za „dozwolone i nie cierpiące zwłoki powstrzymanie agresji przez wielostronne działania i proporcjonalne użycie siły”.

„Nie mija żaden dzień bez tragicznych wydarzeń w różnych krajach – napisał kard. Jean-Louis Tauran. – Nie oszczędzają one nikogo: dzieci, starców, kobiet, osób cywilnych, ludzi innych religii, ale też współwyznawców. Sytuację pogarsza i komplikuje powoływanie się na Boga czy religię dla usprawiedliwienia takiej przemocy”. Szef papieskiej Rady, 30 grudnia 2014 roku odnosząc się do dramatycznej sytuacji chrześcijan, jazydów i innych mniejszości prześladowanych w Iraku, stwierdził: „Wierna misji powierzonej jej przez Kościół w osobie jego najwyższego Pasterza Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego kontynuuje, a nawet nasila swą działalność, zwłaszcza z muzułmanami”.

W dniach 5-19 odbyło się października III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Obradowało na temat: „Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji”. Gorącą dyskusję wzbudziła kwestia dopuszczenia osób rozwiedzionych, które zawarły nowe cywilne związki małżeńskie, do Komunii świętej, a także propozycje sposobów traktowania osób homoseksualnych w Kościele. Relatio Synodi, podsumowujące w 62 punktach dwutygodniową dyskusję, nie uzyskało dwóch trzecich głosów uczestników zgromadzenia. Podczas obrad – według sekretarza specjalnego zgromadzenia abp. Bruno Forte – „panowała wielka wolność słowa, wyrażano różne akcenty i stanowiska. Ale wszyscy jesteśmy pasterzami i dążymy do dobra ludzi, wszyscy troszczymy się o połączenie doktryny i miłosierdzia, bez popadania w rygoryzm albo w pobłażliwość – pokusy, o których mówił papież w końcowym przemówieniu”.

19 października w Watykanie odbyła się beatyfikacja papieża Pawła VI. W uroczystości wziął udział papież senior Benedykt XVI, który jest jednym z trzech nadal żyjących kardynałów mianowanych przez błogosławionego Papieża. Paweł VI, rządzący Kościołem w latach 1963-1978, jest 90. papieżem wyniesionym na ołtarze.

Papież Franciszek potwierdził wydane przez Pawła VI w 1966 roku normy prawne dotyczące ustępowania biskupów z zajmowanego stanowiska po osiągnięciu przez nich 75. roku życia. Dotyczą one zarówno biskupów diecezjalnych i pomocniczych, jak i kardynałów i innych hierarchów pełniących różne stanowiska w kurii rzymskiej. Jednocześnie Franciszek uściślił dotychczasowe przepisy. Przyjęcie rezygnacji przez papieża skutkuje ustąpieniem „również ze wszystkich innych urzędów na szczeblu krajowym”, sprawowanych „ze względu na pełniony urząd duszpasterski”. Granica 75 lat dotyczy także szefów urzędów kurialnych, nie będących kardynałami, oraz sekretarzy tych urzędów, podczas gdy inni członkowie tych dykasterii, mają ustępować po osiągnięciu 80. roku życia. Jednakże ci, którzy są ich członkami ze względu na inne stanowisko, gdy odchodzą z niego, przestają także wchodzić w skład tych dykasterii.

„Drodzy eurodeputowani, nadeszła pora, aby wspólnie budować Europę, która nie obraca się wokół gospodarki, ale wokół świętości osoby ludzkiej, wartości niezbywalnych; Europę śmiało obejmującą swoją przeszłość i z ufnością spoglądającą na swoją przyszłość, aby w pełni i z nadzieją żyć swoją teraźniejszością. Nadeszła chwila, aby porzucić ideę Europy przestraszonej i zamkniętej w sobie, aby rozbudzić i krzewić Europę uczestniczącą, niosącą wiedzę, sztukę, muzykę, wartości humanistyczne, a także wartości wiary. Europę kontemplującą niebo i dążącą do ideałów; Europę, która opiekuje się, broni i chroni człowieka; Europę podążającą po ziemi bezpiecznej i solidnej, będącą cennym punktem odniesienia dla całej ludzkości!” – mówił papież Franciszek w Parlamencie Europejskim podczas swej kilkugodzinnej wizyty 25 listopada 2014 roku w Strasburgu.

27 listopada w Poznaniu, w wieku 103 lat, zmarła Wanda Błeńska, lekarka i misjonarka, która przez 43 lata leczyła trędowatych w Ugandzie. Urodziła się 30 października 1911 roku w Poznaniu. W 1934 uzyskała dyplom lekarski na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Po II wojnie światowej, w której uczestniczyła jako żołnierz Armii Krajowej, uzyskała dyplom Instytutu Medycyny Tropikalnej i Higieny na Uniwersytecie w Liverpoolu. W 1950 wyjechała do Ugandy, gdzie w Bulubie nad jeziorem Victoria przez ponad 40 lat ofiarnie oddawała się służbie chorym, zwłaszcza trędowatym. Dzięki poznańskiej lekarce tamtejsza placówka sióstr franciszkanek zyskała światową sławę i nosi dziś nazwę „Wanda Blenska Training”. Dr Błeńska otrzymała od papieża Jana Pawła II najwyższe odznaczenie przyznawane świeckim zaangażowanym w życie Kościoła, Order Świętego Sylwestra. Była honorową obywatelką Ugandy i miasta Poznania. W stolicy Wielkopolski działa Szkoła Społeczna im. dr Wandy Błeńskiej, a w Niepruszewie Zespół Szkolno-Przedszkolny jej imienia.

Papież Franciszek w dniach 28-30 listopada złożył wizytę apostolską w Turcji. Ojciec Święty przewodniczył katolickiej delegacji na uroczystości ku czci św. Andrzeja – patrona Patriarchatu Konstantynopola. Podczas swojej wizyty wezwał do przeciwstawienia fanatyzmowi i fundamentalizmowi – solidarności wszystkich wierzących w Boga. Spotkał się też z młodymi uchodźcami z Iraku, Syrii oraz z różnych krajów Bliskiego Wschodu i Afryki.

30 listopada rozpoczął się Rok Życia Konsekrowanego. Potrwa do 2 lutego 2016 roku, a więc ponad 14 miesięcy. Ze względu na podróż Ojca Świętego do Turcji inauguracyjnej Eucharystii w bazylice św. Piotra w Watykanie przewodniczył prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego kard. João Braz de Aviz. Franciszek wystosował jednak specjalne wideoprzesłanie, wyemitowane podczas czuwania w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej.

Papież Franciszek, prymas wspólnoty anglikańskiej abp Justin Welby oraz inni przywódcy religijni – prawosławni, żydowscy, muzułmańscy, hinduistyczni i buddyjscy – z całego świata podpisali 2 grudnia w Watykanie wspólną deklarację wzywającą do zwalczenia raz na zawsze współczesnego niewolnictwa do 2020 roku. Inicjatywa ta powstała w ramach istniejącej od marca sieci Global Freedom Network (GFN). Deklaracja podkreśla, że współczesne niewolnictwo, którym jest handel ludźmi, przymusowa praca i prostytucja, handel ludzkimi organami, a także wszelkie relacje, które naruszają poszanowanie dla podstawowego przekonania o tej samej równości, wolności i godności wszystkich ludzi, jest „zbrodnią przeciwko ludzkości” i powinno być za nią uznane przez każdego i przez wszystkie narody. Zapewnia o wspólnym zaangażowaniu w inspirowaniu duchowych i praktycznych działań wszystkich religii i ludzi dobrej woli w wykorzenieniu współczesnego niewolnictwa.

Papież Franciszek, odnosząc się 3 grudnia do sprawy abp. Józefa Wesołowskiego, zapewnił prokuratora generalnego Dominikany, Francisco Domingueza Brito, że prawda musi zwyciężyć. O dochodzeniu w sprawie byłego nuncjusza apostolskiego w tym kraju za zarzucane mu nadużycia seksualne wobec małoletnich prokurator rozmawiał z promotorem sprawiedliwości Trybunału Państwa Miasta Watykańskiego w ramach współpracy międzynarodowej organów prowadzących śledztwo. Za zarzucane mu czyny byłemu nuncjuszowi grozi kara od 6 do 7 lat więzienia.

W przesłaniu do uczestników wiedeńskiej konferencji nt. humanitarnych skutków użycia broni jądrowej (8-9 grudnia) Franciszek stwierdził, że groźba wzajemnego zniszczenia nie może być podstawą etyki braterstwa i pokojowego współistnienia ludów i narodów. Wyjaśnił, że „pokój musi być budowany na sprawiedliwości, rozwoju społeczno-gospodarczym, wolności, poszanowaniu podstawowych praw człowieka, udziale wszystkich w sprawach publicznych i budowaniu zaufania między narodami”.

Członkowie Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych (WRKiOR), z którymi legat papieski kard. Christoph Schönborn spotkał się on 10 grudnia w Kijowie, przekonywali go, że Rosja jest agresorem, z którym Ukrainie będzie trudno poradzić sobie w pojedynkę, dlatego potrzebuje ona poparcia międzynarodowego. Poprosili o przekazanie prawdy o sytuacji na Ukrainie papieżowi Franciszkowi, którego metropolita Wiednia reprezentował na obchodach 25. rocznicy odzyskania wolności przez Ukraiński Kościół Greckokatolicki (UKGK).

Papież Franciszek zachęcił swoich współpracowników w Kurii Rzymskiej do dokonania rachunku sumienia w tradycyjnym przemówieniu z okazji Bożego Narodzenia. Ojciec Święty wymienił 15 duchowych „chorób” im zagrażających: choroba poczucia się nieśmiertelnymi i niezbędnymi; choroba nadmiernej pracowitości, choroba „znieczulenia” umysłowego i duchowego; choroba nadmiernego planowania; choroba złej koordynacji; duchowy Alzheimer, choroba rywalizacji i zarozumiałości; choroby schizofrenii egzystencjalnej; choroba obmowy i plotek; choroba ubóstwiania szefów; choroba obojętności wobec innych; choroba miny pogrzebowej; choroba zbijania majątku; choroba zamkniętych kręgów; choroba zysku doczesnego, ekshibicjonizmu.

18 grudnia Ojciec Święty przyjął na audiencji w Watykanie delegację Zjednoczonego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Niemiec z bp. Gerhardem Ulrichem na czele. Podczas spotkania przypomniał, że oficjalny dialog katolicko-luterański ma za sobą prawie pięćdziesiąt lat intensywnych prac. „Znaczący postęp, jaki się już dokonał przy Bożej pomocy, stanowi mocną podstawę szczerej przyjaźni, przeżywanej w wierze i duchowości” –  stwierdził papież Franciszek. Nawiązując do przypadającej w 2017 roku pięćsetnej rocznicy Reformacji, którą będą obchodzili razem luteranie i katolicy, Franciszek zaznaczył, że będzie to okazja, aby po raz pierwszy na całym świecie wspólnie świętować ekumenicznie to wydarzenie. Ma to być nie nabożeństwo triumfalistyczne, ale wyznanie wspólnej wiary w Trójjedynego Boga. A zatem w centrum tego wydarzenia będą wspólna modlitwa i skierowana do naszego Pana Jezusa Chrystusa głęboka prośba o przebaczenie za wzajemne winy wraz z radością z powodu dzielonej wspólnie drogi ekumenicznej. W sposób szczególny dotyczy to dokumentu wspólnej komisji katolicko-luterańskiej ds. jedności „Od konfliktu do komunii. Luterańsko-katolickie upamiętnienie Reformacji w 2017 roku”.

Na przełomie 2014 i 2015 roku ponad 30 tysięcy młodzieży z 65 krajów, w tym 23 tysięcy spoza Republiki Czeskiej wzięło udział w 37. Europejskim Spotkaniu Młodych w Pradze, zorganizowanym przez episkopat Czech, Czeską Radę Kościołów oraz Wspólnotę z Taizé.

W drugim roku pontyfikatu Franciszka jego z papieżem z Argentyny spotkało się na audiencjach, niedzielnych modlitwach Anioł Pański i Mszach świętych ponad 5,9 mln osób. To o około 700 tysięcy mniej ludzi niż po ponad 9 miesiącach pontyfikatu Franciszka w roku 2013 roku. Dla porównania w drugim roku pontyfikatu Benedykta XVI w 2006 roku spotkało się z papieżem 3,4 mln ludzi, a w 2012 roku 2,3 mln.

W październiku w Polsce ukazał się 20. tom Encyklopedii Katolickiej. Przygotowanie tego monumentalnego wydawnictwa Episkopat Polski zlecił Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu w roku 1948. Po powołaniu Komisji Wydawniczej Encyklopedii Katolickiej rozpoczęto od 1950 roku prace przygotowawcze. Zgodę na publikację Encyklopedii władze państwowe wyraziły dopiero pod koniec 1968 roku. Po jej otrzymaniu, poczynając od 1969 roku, KUL zintensyfikował prace i powołał przy Towarzystwie Naukowym KUL zespół redakcyjny. Następnie w roku 1970 Senat Akademicki KUL uchwalił utworzenie Międzywydziałowego Zakładu Leksykograficznego (od 2006 roku Instytut Leksykografii KUL), który we współpracy z Towarzystwem Naukowym KUL realizował wydawanie tego dzieła. Pierwsza Rada Naczelna została powołana w roku 1970 (w jej skład weszli: Feliks Gryglewicz, Zygmunt Sułowski oraz Romuald Łukaszyk – sekretarz naukowy). Tom 1 Encyklopedii Katolickiej ukazał się w roku 1973. We wszystkich tomach opublikowano około 39 000 haseł, przygotowanych przez ponad 3000 autorów, wybitnych specjalistów z poszczególnych dziedzin naukowych. Uzupełnieniem edycji podstawowej encyklopedii będą zapowiedziane w tomie 1. tomy dodatkowe (suplementy).

W Saint-Omer w północnej Francji odkryto nieznany dotąd egzemplarz pierwszego wydania dramatów Szekspira, tak zwanego pierwszego Folio, wydanego w 1623 roku w nakładzie 800 egzemplarzy. Odnaleziony starodruk należał do zbiorów katolickiego kolegium, które w tym niewielkim miasteczku nieopodal Calais kształciło synów katolickich uciekinierów z Anglii. Naniesione ręcznie poprawki i komentarze dowodzą, że dramaty te były wystawiane w tym kolegium. O przynależności Szekspira do katakumbowego Kościoła katolickiego w Anglii dyskutuje się od dawna. Odkrycie w Saint-Omer pokazuje, że kilka lat po śmierci był on dobrze znany i ceniony w środowisku katolickich uchodźców.

W roku 2014 Nagrodą Nobla z chemii uhonorowano prace trzech naukowców nad mikroskopem fluorescencyjnym wysokiej rozdzielczości. Nagrodzeni to Eric Betzig z Howard Hughes Medical Institute w Ashburn (USA), profesor William E. Moerner z Stanford University oraz Stefan W. Hell z Max-Plack-Institut fur Biophysykalische Chemie w Monachium. Z ekonomii wyróżniony został francuski ekonomista Jean Tirole, „za analizę siły rynkowej i regulacji”, z fizyki nagrodzeni zostali Japończycy Isamu Akasaki, Hiroshi Amano i Shūji Nakamurą, „za wynalezienie efektywnej niebieskiej diody elektroluminescencyjnej, która może być źródłem jasnego i energooszczędnego światła białego”, zaś z medycyny amerykańsko-brytyjski neurobiolog John O’Keefe oraz May-Britt Moser i Edvard Moser „za odkrycia dotyczące komórek mózgowych odpowiadających za system orientacji w przestrzeni”.

Laureatem literackiej Nagrody Nobla 2014 został Francuz Patrick Modiano. 69-letni francuski pisarz to jedenasty Nobel dla literatury francuskiej w historii nagrody. „Za sztukę pamięci i dzieła, w których uchwycił najbardziej niepojęte ludzkie losy i odkrywał świat czasu okupacji” – tak Szwedzka Akademia uzasadniła swój wybór, dodając, że Modiano w swej twórczości porusza tematy pamięci, zapomnienia, tożsamości i winy. W jego powieściach często pojawia się Paryż.

Pokojową Nagrodę  Nobla w 2014 roku otrzymała ala Yousafzai, aktywistka walczącą o edukację dziewcząt w Pakistanie, oraz oraz 60-letni działacz na rzecz praw dzieci z Indii Kailash Satyarthi. Za swą działalność Malala była ścigana przez Talibów, którzy wydali na nią wyrok śmierci. W 2013 roku przed szkołą w Minorze w Pakistanie, Yousafzai, została, ciężko postrzelona w głowę. Mieszka obecnie w Wielkiej Brytanii, gdzie wyleczono jej rany. Nastolatka stała się symbolem walki o prawa dzieci i prawo kobiet do edukacji w islamskich krajach Azji.


 

© cogito, Rafaliga/p> >r>